Dược Hậu Giang 10 năm liền đạt giải “Báo cáo thường niên tốt nhất”

Thực thi phát triển bền vững, lồng ghép vào chiến lược hoạt động đã giúp DHG đạt được những thành tựu to lớn, mang lại giá trị cho Công ty. Cũng bởi vậy, việc thực hiện báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững của DHG luôn được đánh giá cao.

Theo đánh gia của Hội đồng bình chọn, năm 2016, Báo cáo Phát triển bền vững của DHG đã nêu bật được định hướng xuyên suốt về phát triển bền vững của công ty trên tất cả các lĩnh vực. DHG là một trong số ít các công ty đã liên kết các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG) với các hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã làm rất tốt việc tham vấn các bên liên quan, xác định mức độ quan trọng của các bên liên quan cũng như thực hiện đánh giá trọng yếu. Các kết quả tham vấn với các bên liên quan và các phản hồi của DHG đối với các ý kiến của các bên liên quan được trình bày một cách rõ ràng và hệ thống.

Chính bởi lẽ đó, vào ngày 25/7/2017, DHG được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư bình chọn giải 2 trong giải thưởng “Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất” và nằm trong “Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất” năm 2017. Đặc biệt, DHG là 01 trong 04 đơn vị nhận kỷ niệm chương 10 năm liền đạt giải báo cáo thường niên tốt nhất. Đây là minh chứng cho sự thông tin minh bạch, đầy đủ, cầu thị của DHG đối với người đọc, Cổ đông, Đối tác, Nhà đầu tư cũng như các bên liên quan của công ty.